COBRAMENT DE QUOTES


FULL DE COBRAMENT DE QUOTES

Descarrega el Full de Cobrament de Quotes

No cal portar cada inici de curs el full de cobrament de quotes.
En quins casos he de dur el full de cobrament de quotes?

· Si sóc nou al cau
· Si he canviat de dades bancaries


 PREU DE LES QUOTES

Durant el curs es fan 4 cobraments de quotes:

1r trimestre: 52 €
2n trimestre: 23 €
3r trimestre: 35 €
Locals: 50 € (pagament que es fa durant el 1r trimestre per cobrir les despeses dels locals)*

* La nova quota destinada als locals no fa incrementar el total de les quotes dels cursos anteriors, sinó que només s’ha detallat per assegurar la viabilitat de tenir uns locals propis.


DOMICILIACIÓ DE LES QUOTES o COBRAMENT DE QUOTES EN METÀLIC?

Si, per qualsevol motiu, una familia prefereix fer el pagament en metàlic en comptes de domiciliar-los a un compte bancari, tan sols ho ha de comunicar a el/la tresorera de l’Agrupament.


FRACCIONAMENT DE LES QUOTES

Hi ha 4 cobraments de quotes al llarg del curs: novembre (2), febrer i abril.
Però si la família ho sol·licita, pot demanar qualsevol altra mena de fraccionament adient a les seves necessitats:

– Normal
– Mensual
– Pagament únic
– 3 quotes en mitjana aritmètica
– Altres

Per comunicar-ho cal cal posar-se en contacte amb el/la tresorer de l’Agrupament.


QUÈ FEM AMB ELS DINERS DE LES QUOTES?

El preu de matrícula inclou: l’assegurança, les quotes del moviment al qual pertanyem i les quotes de la demarcació de Tarragona. Amb la resta de diners es cobreixen partides del pressupost com: reparació i renovació de material (tendes per les unitats, piquetes, material de cuina, material fungible, obres i reparacions de les sales del cau i el seu material, farmacioles, etc).

Pel que fa a les quotes trimestrals, gran part de l’ingrés es transfereix al compte corrent de les unitats perquè puguin desenvolupar les seves activitats al llarg del trimestre, així com cobrir despeses de les excursions. L’altra part va a parar al compte general de l’agrupament, per les despeses derivades de la tasca educativa habitual de l’Agrupament.


DESCOMPTES FAMÍLIES NOMBROSES

– A les famílies nombroses de categoria general li apliquem un 20% de descompte de les quotes de curs (no entren les quotes del moviment MEG). Cal portar la fotocòpia del carnet de família nombrosa.

– A les famílies nombroses de categoria especial li apliquem un 30% de descompte de les quotes de curs (no entren les quotes del moviment MEG). Cal portar la fotocòpia del carnet de família nombrosa.

– Per les famílies monoparentals i famílies nombroses (general) s’aplica un 33% de descompte de la quota MEG (quota MEG = 21,09 €). Cal lliurar aquest document a la tresorera.

– Per les famílies nombroses (especial) s’aplica un 100% de descompte de la quota MEG (quota MEG = 21,09 €). Cal lliurar aquest document a la tresorera.

Per exemple, les quotes del nen d’una família nombrosa categoria general serien de 81,05 € + 18,40 € + 28 € / infant


AJUTS

L’Agrupament compta amb una partida del pressupost dedicada especialment als ajuts a les famílies.
Aquest ajut es pot traduïr de moltes maneres i poden donar-se per situacions molt diverses.

Com s’estudiarà cada cas en particular, cal posar-se en contacte amb el/la tresorer de l’Agrupament.


AJUTS I DESCOMPTES EXTRAORDINARIS

Si s’obren convocatòries extraordinàries d’ajuts i descomptes, el/la tresorera de l’Agrupament es posarà en contacte amb les famílies. Principalment per correu-e. Estigueu atents!


CONTACTE AMB TRESORERIA

El tresorer de l’Agrupament és l’Arnau Estivill.
Per contactar amb ell, podeu trobar-lo els dissabtes al cau o bé enviar un e-mail a tresoreria@aeigalverna.org